Kotitorin Testbed-kokeilusta hyviä kokemuksia älyteknologian käytöstä ikäihmisten arjessa

Tampereen Kotitorilla toteutettiin syksyn ja talven aikana Luonan, Nordic Healthcare Group Oy:n (NHG) ja Tampereen kaupungin yhteistyönä kehitetyn TestBed-toimintamallin kokeilu, jossa testattiin yritysyhteistyönä älykästä hyvinvointiteknologiaa ikäihmisten käytössä. Testikäyttäjät olivat kotonaan asuvia tamperelaisia ikäihmisiä. Testilaitteiden käyttöönotossa heitä tukivat Kotitorin asiakasohjaajat, kotihoito, toisinaan omaiset – ja osa testaajista käytti laitteita myös täysin itsenäisesti.

TestBed eli kokeilualusta on yleinen nimitys uusien innovaatioiden testaustoimintamallille, jossa käyttäjät pääsevät kokeilemaan jotain uutta, esimerkiksi teknologista ratkaisua. Testbed-toimintamallissa pyritään suunnitelmallisesti Kotitorin Tampereen kaupungin toimijoiden, asiakkaiden ja yritysten kanssa yhteistyössä testaamaan, kehittämään ja löytämään parhaat mahdolliset kotona asumista tukevat teknologiset ja toiminnalliset ratkaisut.

Kotitorilla toteutetussa TestBed-toimintamallin kokeilussa haettiin kokemuksia toimintamallista sekä jo markkinoilla olevien hyvinvointiteknologiaratkaisujen vaikuttavuudesta: siitä, minkälaista apua tietyt älylaitteet tuovat arkeen, miten käyttäjät ne kokevat ja millaista hyötyä laitteista olisi esimerkiksi kotonaan asuvia ikääntyneitä auttaville kotihoitajille. Kokeilussa testattujen teknologioiden ja laitteiden valinta tehtiin erillisen selvityksen perusteella. NHG kokosi tiedot ja laati analyysin markkinoilla olevista kokeiluun soveltuvista vaihtoehdoista. Arviointi ja kokeiluun otettavien ratkaisujen valinta tehtiin yhteistyössä Tampereen kaupungin edustajien kanssa.

Laitteet, joita asiakkaat kokeilussa testasivat, olivat Dosecontrol Oy:n Älydosetti eli älykäs lääkemuistuttaja, kuulemista helpottava, ääntä vahvistava kommunikaattorilaite ja Predicell Oy:n kehittämä älykello, jolla mitattiin esimerkiksi askelia, aktiivisuutta ja unta sekä älykelloon liitettävät verenpainemittari, kuumemittari ja vaaka.

Alkeiden opettelusta tunnolliseen rutiinikäyttöön

Kotitorin asiakasohjaajat, Piia Pöyliö ja Kati Sippola Kotitorin palvelut tuottavasta Luona Oy:stä kertovat, että älylaitekokeiluun haettiin ensin sopiva joukko testaajia kotihoidon, tukipalvelujen ja neuvonnan asiakkaista. – Kotihoito haarukoi omista asiakkaistaan soveltuvia henkilöitä, lisäksi valitsimme käyttäjiksi niin kutsuttuja tukipalveluasiakkaitamme, joiden kotona ei säännöllistä kotihoitoa käy. Vaikka testatut laitteet sopivat melkein kaikille, osan käyttämiseen tarvittiin älypuhelin ja oma sähköpostiosoite, kertoo Piia Pöyliö.

Pöyliö ja Sippola työtovereineen kävivät opastamassa laitteiden käytön alkuun kädestä pitäen ja tsemppaamassa testikäyttäjiä muutenkin. Työryhmälle välittyneiden kokemusten mukaan moni ikäihminen selvästi vielä hieman arastelee älylaitteiden käyttöä, mutta kun käyttö alkoi sujua omaisen tai kotihoidon avustuksella, testaaja koki usein laitteiden tuoman tiedon mielenkiintoiseksi ja hyödylliseksi itselleen.

– Uuden teknologian opetteleminen jännitti aluksi joitakin testikäyttäjiä. Nykyään älyteknologia on kuitenkin tullut yhä helpommaksi käyttää. Osaa testaajista avusti kokeilussa oma puoliso tai muu omainen, joka oli tottuneempi älypuhelimen käyttäjä. Eräältä testipariskunnalta saimme esimerkiksi palautetta, että jos kotihoidolle olisi joskus tarvetta, niin käyntejä voisi olla harvemmin, kun itse mitatut tiedot voi lähettää älykellon kautta eteenpäin, kuvailee Kati Sippola.

Kun älykellon käytöstä tuli säännöllistä, siihen liittyvästä seuraamisesta tuli joillekin motivoiva tapa. Laitteita käytettiin tunnollisesti.

– Eräs esimerkkitestaajamme mittasi sovitut asiat älykellolla ja lisälaitteilla todella huolellisesti päivittäin, välillä kahteenkin kertaan. Tästä tuli hänelle sellainen mukava rutiini. Hän teki oikeastaan asioita paljon tunnollisemmin, kuin testaamisessamme vaadittiin, mutta koki sen tarpeelliseksi itselleen. Kun hän kävi päivittäin puolisonsa kanssa kävelyllä, pariskunta asetti vaikkapa tavoitteen matkan pituudelle. Tässä kävi siis kuten kenelle tahansa aktiivisuusrannekkeen käyttäjälle – käyttö ja seurantamahdollisuudet kannustavat aktiivisuuteen, jatkaa Kati Sippola.

Kuulemista avustava kommunikaattori ja älykäs lääkemuistuttaja parantavat elämänlaatua

Kaikki kokeilussa mukana olleet laitteet eivät kännykkäsovelluksia vaatineet. Kuulemista helpottava kommunikaattori sisältää kuulokkeet ja helpon säätöyksikön, jossa on ääniä voimistava mikrofoni. Kommunikaattoria pidettiin testaajien kesken helppokäyttöisenä ja ilahduttavana arjen apuvälineenä. Kati Sippolan mukaan kommunikaattorista saatu palaute oli välillä suorastaan ylitsevuotavan myönteistä – se paransi monen käyttäjän elämänlaatua välittömästi. – Mieleeni on jäänyt testaajan palaute, jonka mukaan hän oli todella onnellinen, kun kahvipöytäkeskustelut kuuluvat nyt selkeämmin, tai että esimerkiksi televisiosta saa nyt selvää. Toisaalta eräs omainen laittoi pilke silmäkulmassa palautetta, että ”kiitos, nyt televisio ei enää huuda niin kovalla”, Kati Sippola kertoo.

Työryhmä huomasi kommunikaattorista olevan hyötyä myös asiakasohjaajien ja kotihoidon kotikäynneillä. – Ajattelimme ottaa omaankin käyttöömme kommunikaattorin tai pari. Tarvittaessa olisi sitten helppo antaa kuulokkeet asiakkaan korville, vaikkei hänellä omaa laitetta sillä hetkellä olisikaan. Tämä voisi erityisesti helpottaa kotihoitoa, jolla on välillä huonokuuloisia asiakkaita ja keskustelu voi kuulon aleneman vuoksi olla haastavaa.

Älydosetti eli lääkemuistuttaja puolestaan on laite, joka hälyttää ottamaan lääkkeet ajallaan. Lääkkeet voidaan annostella joko laitteeseen liitettävään lääkeannostelijaan tai käyttää annosjakelupusseja. – Erään testaajan kohdalla älydosetti vähensi kotihoidon iltakäynnin tarpeen, koska dosetti huolehti iltalääkkeen muistuttelun, eikä hoitajaa tarvittu erikseen varmistamaan, että lääkkeet on otettu. Älydosetti koetaan hyväksi avuksi arjessa, kunhan käyttäjällä ei ole pitkälle edennyttä muistisairautta – että hän tosiaan muistaa ottaa lääkkeensä dosetin hälyttäessä. Laite sisältää myös etähälytysominaisuuden: sen voi asettaa ilmoittamaan omaiselle tai kotihoidon hoitajalle, jos lääkettä ei ole otettu sovittuna aikana. Meidän älydosettitestaajillamme ei kuitenkaan ollut tätä toimintoa käytössä, jatkaa Kati Sippola.

Kokeilusta arvokasta käytännön kokemustietoa

Älylaitteiden TestBed-kokeilu päättyi virallisesti jo vuodenvaihteessa 2021, mutta loppuu joustavasti – työryhmä käy alkuvuoden aikana keräämässä laitteita pois testikäyttäjiltä.

Mitä kokeilusta opittiin? Työryhmäläiset ovat tyytyväisiä siihen, että yhteistyöhanke saatiin toteutetuksi korona-ajan poikkeusolosuhteista huolimatta, ja että testaajilta saatiin rohkaisevaa palautetta tulevaisuutta varten.  Kokeilusta tehdään NHG:n toimesta kirjallinen raportti kaikkien kokeiluun osallistuneiden käyttöön.

Kotitorin palvelupäällikkö, Merja Pekkanen Luona Oy:stä, toteaa poikkeusajan osaltaan jopa auttaneen etäseurannan käyttöönotossa, koska ikäihmiset ymmärsivät sen merkityksen kontaktien vähentämisessä ja näin motivoituminen mukana oloon parani.

– Testbed-toimintamallin mukainen kokeilu antoi arvokasta käytännön kokemusta siitä, miten hyvinvointiteknologian testaaminen käytännössä parhaiten toimii: miten testattavat laitteet voitaisiin valita, mitä tulee huomioida testaajien tunnistamisessa, miten ammattilaisten koulutus tulisi ajoittaa sekä mitä teknologiataitoja ammattilaisilta tarvitaan, kertoo Merja Pekkanen.

Merja Pekkasen mukaan kokeilusta saatiin myös paljon arvokasta tietoa ja kokemusta hyvinvointiteknologian käytöstä ikäihmisten kotona asumisen tukemisessa. – Älylaitteet eivät ehkä vielä kuulu ihan jokaisen ikäihmisen arkipäivään, mutta oli mukava huomata, kuinka niiden käyttöön suhtauduttiin hyvinkin myönteisesti. Älykäs hyvinvointiteknologia on koko ajan tulossa normaalimmaksi osaksi ikäihmisten kotona asumista. Teknologia alkaa vuosi vuodelta olla yhä arkisempaa kaikenikäisille, kun tietokoneiden ja kännyköiden kanssa eläneet sukupolvet vähitellen ikääntyvät. – Ammattilaisten osalta meidän tulee tunnistaa mahdolliset ennakkoasenteet ikäihmisten motivoitumisesta uuden opetteluun. Joskus ammattilainen saattaa erehtyä tulkitsemaan mahdollisia haasteita ikäihmisen puolesta, toteaa Merja Pekkanen.

Älylaitteiden hyöty ikääntyneiden kotihoidossa on kiistaton

Kotonaan asuva ikäihminen voi tarvita kotihoidon käyntejä ajateltua harvemmin, kun osa käynneistä voidaan korvata etäpalveluilla. Tiedot omista mittaustuloksista voi välittää itse eteenpäin tai hoitaja saa ne suoraan tiedoksi sovelluksesta.  Älykäs lääkeannostelija muistuttaa ottamaan lääkkeet ajoissa ja hoitajan muistutuskäyntiä ei ehkä tarvita.  Ikäihminen voittaa näin vapautta arkeensa – hänen ei tarvitse esimerkiksi odotella hoitajaa verenpaineen mittausta varten, vaan hän on vapaa omiin menoihinsa ilman huolta hoitajan aikataulusta.

Teknologia vapauttaa enemmän aikaa niille kohtaamisille ja hoitotoimenpiteille, joita ei voi etäteknologian avulla hoitaa. Hoivan oikealla kohdentamisella saadaan lisää vaikuttavuutta.

Jatkossa kotihoidon työntekijät ovat yhä taitavampia älyteknologian hyödyntäjiä, jotka osaavat opastaa asiakasta käyttämään laitteita ja avustavat etäyhteyden ottamisessa lääkäriin tai vaikkapa läheisiin.

– Teknologia auttaa varmasti jatkossa saamaan kokonaisempaa kuvaa kotonaan asuvan ikäihmisen arjesta. Etenkin kotihoidon palveluiden osalta tässä testauskokeilussa koettiin, että kotihoito pystyisi työssään hyödyntämään älylaitteiden kautta saatavaa tietoa ja kehittämään sen avulla hoitamista. Tämän kaltaiset kokeilut antavat lisää tietoa, uusia ratkaisuja ikäihmisten kotona asumisen tueksi kehittävän, Kotitorin palveluja koordinoivan Luona Oy:n, Tampereen kaupungin sekä muiden kokeiluun osallistuneiden tahojen käyttöön, kertoo Merja Pekkanen.

Ikäihmisille on soitettu rokotteista huijauspuheluita

Tampereella on tullut esiin muutamia ikäihmisille soitettuja huijaus­pu­heluita. Puheluissa soittaja on tekeytynyt kotihoidon edustajaksi ja tarjonnut ajanva­rausta korona­ro­kot­teelle, joka tultaisiin antamaan ikäihmisen kotiin. Lue lisää kaupungin tiedot­teesta:
Muistathan, että voit aina jutella Kotitorin neuvonnan ammattilaisten kanssa kaikista huolistasi ja kysymyksistäsi kotirokottamiseenkin liittyen. Tavoitat meidät arkisin puh. 03 5656 5700 klo 8-16.30.

Kotitorin asiakas­tyy­ty­väi­syys­kysely

Vastaa ja vaikuta! Tampereen kaupunki tekee asiakastyytyväisyyskyselyä Kotitorin toiminnasta. Kyselyyn vastaaminen kestää vain muutaman minuutin ja vastausten avulla parannetaan Kotitorin toimintaa juuri Teidän tarpeitanne vastaaviksi. Jokainen vastaus on siis meille erittäin tärkeä. Vastaaminen linkin kautta on helppoa; paina linkkiä ja tämän jälkeen ruudulle ilmestyvää kyselyn etusivulla olevaa ”Aloita” -painiketta, jonka jälkeen pääset vastaamaan kysymyksiin. Kiitos jo etukäteen käyttämästänne ajasta!

Linkki kyselyyn: https://survey.zef.fi/zx2s5vtg/

Avun tarjoaminen

Kotitori kiittää yrityksiä, yhteisöjä sekä yksittäisiä ihmisiä tarjotusta avusta ikäihmisten suojelemiseksi.

Pyydämme ilmoittamaan meille auttamisen mahdollisuudesta sähköpostitse:
kotitori@tampereenkotitori.fi. Kuvaa selkeästi ja lyhyesti tuottamasi palvelu, mahdollinen hinnoittelu ja yhteystiedot. Yksityishenkilöiden toivomme tarjoavan apua suoraan naapureille ja omaisille.

Päivitämme jatkuvasti listaa avuntarjoajista ja jaamme toimijoiden käyttöön.

Pyydämme jakamaan tätä tiedotetta.

Omaolo-palvelu koronavirustartuntaa epäileville

Omaolo-verkkopalvelusta löytyy nyt oirearvio, jossa koronavirustartuntaa epäilevä voi arvioida hoidon tarvetta. Omaolo-palvelusta saa myös neuvoja mahdollisen tartunnan leviämisen ehkäisyyn. Verkkopalvelu on auki ympärivuorokauden.

Löydätte omaolo-verkkopalvelun täältä: www.omaolo.fi

Tiedote asioinnista Kotitorilla

Kotitori neuvoo etenkin ikäihmisiä välttämään liikkumista ihmisjoukoissa.
Ohjaamme käyttämään puhelinpalveluamme, chattiamme sekä nettipalveluamme Frenckellin palvelupisteellä asioinnin sijaan.

Kotitorin neuvonta ohjaa sopivien palveluiden löytämisessä ja auttaa etsimään tarvitsemanne avun kotiin.

Olettehan yhteydessä: p. 03 5656 5700 tai kotitori@tampereenkotitori.fi

Tapahtumien peruutus

Kuulolähipalvelun, edunvalvontavaltuutusinfon ja Mukanetin kaikki tapahtumat Kotitorilla perutaan toukokuun loppuun asti.
Pyrimme kaikin keinoin ehkäisemään koronaviruksen leviämistä riskiryhmissä.

Puhelimitse ja sähköisesti neuvomme mielellämme näissäkin asioissa kevään kuluessa.

Vältäthän myös kaikkea muuta kokoontumista ja oleilua väkijoukossa.

Puheluissa tekninen ongelma

Johtuen  Telian häiriöstä kaikki puhelut eivät tällä hetkellä pääse läpi Kotitorille.

Asiaa selvitellään koko ajan ja toivomme sen korjaantuvan nopeasti.

Ongelma saatu korjattua pe 13.3. klo 15.