Ilmoitus yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisesta Tampereella

Kotihoidon tukipalveluiden rekisteri-ilmoitus

Kuuntele

Kotipalvelujen tukipalvelut ja niihin verrannolliset palvelut

Yksityisten sosiaalipalveluilmoitusten käsittely perustuu lakiin yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)  Sen perusteella muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja tarjoavan yrityksen on tehtävä ilmoitus siihen kuntaan, jossa se toimii. Kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista.

Kuntien tulee ylläpitää rekisteriä niistä palveluntuottajista, jotka tuottavat kotipalvelun tukipalveluiksi luokiteltuja palveluja. Tällaisia palveluja ovat muun muassa ateriapalvelu, siivous, vaatehuolto, kauppa- ja muut asiointipalvelut, sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut, turvapuhelinpalvelut, henkilökohtainen apu ja saattajapalvelu.

Tukipalveluja tuottavan yrityksen rekisteröitymisen ohje:

Linkki pdf-ohjeeseen

Kotipalveluiden tukipalveluiden ilmoitusta tehdessä tulee käyttää lomaketta: Ilmoitus kotipalveluiden tukipalveluiden ja niihin rinnastettavien palvelujen tuottamisesta.

Allekirjoita huolellisesti ja kokonaan täytetty lomake.

Ilmoituksen mukana edellytetään toimitettavaksi alla mainitut liitteet:

Kaupparekisteriote (enintään 3kk vanha)

Jäljennös yhtiösopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä (ei koske toiminimellä työskenteleviä)

Toimintasuunnitelma
Toimintasuunnitelmasta tulee ilmetä toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus (asiakassegmentit ja arvio asiakasmääristä) sekä alihankkijat. Suunnitelman tulee sisältää henkilöstösuunnitelma ja –rakenne. Suunnitelmassa tulee antaa selvitys asiakasryhmistä, miten asiakkaan kanssa laaditaan sopimus ja palvelusuunnitelma sekä mitä niihin kirjataan. (Esimerkki sopimuksesta ja palvelusuunnitelmasta voivat olla toimintasuunnitelman liitteenä)

Omavalvontasuunnitelma
Omavalvontasuunnitelman tekemiseen löytyy ohjeet ja lomake täältä Omavalvontasuunnitelma tulee olla omaan toimintaan suhteutettu. Em. lomakkeen käyttö ei ole pakollista, vaan omavalvontasuunnitelma voi olla myös vapaamuotoisesti laadittu.

Jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksesta/todistuksista

Selvitys vastuuhenkilöiden työkokemuksesta (voi olla vapaamuotoinen kuvaus esim. CV)

Tietosuojaseloste asiakastietojen dokumentoinnista. Lomake tietosuojaselosteen tekemiseen löytyy täältä.

Yleisistä vaatimuksista tietosuojaan liittyen sekä rekisteriselosteen tekemisestä saa lisätietoa tietosuojavaltuutetun toimistosta.

Liite henkilökohtaisen avun ilmoitukseen 

Lataa tämä liite henkilökohtaisen avun ilmoitukseen ja täytä se, mikäli ilmoitus koskee Pirkanmaan kuntien henkilökohtaisen avun yhteishankintaa sekä Pirkanmaan kuntien henkilökohtaisen avun yhteistä palveluseteliä.

Lisätietoa henkilökohtaista apua tarjoaville palveluntuottajille

Henkilökohtaisen avun palvelun osalta kotipalvelujen tukipalvelujen ilmoitus tehdään keskitetysti kaikkien Pirkanmaan kuntien osalta Tampereen Kotitorin rekisteri-ilmoitusten käsittelypisteen kautta. Tällöin tulee toimittaa kaikki rekisteröinnin edellyttämät asiakirjat pyydetysti. Lisäksi liitteellä henkilökohtaisen avun palvelua tarjoava tuottaja ilmoittaa, mihin kuntaan tai kuntiin palveluntuottaja tarjoaa henkilökohtaisen avun palvelua. Palveluntuottaja vastaa itse siitä, että ilmoituksessa annetut tiedot vastaavat hankinnasta annettuja kelpoisuus- ym. vaatimuksia.

Ilmoituksen ja liitteiden lähettäminen

Tukipalvelujen tuottajien rekisteröintiä koskeva ilmoituslomake liitteineen toimitetaan tarkastusta ja käsittelyä varten

Pyydämme lähettämään asiakirjat erillisinä dokumentteina esim. skannattuna. (Tiedostomuodot voivat olla esim. .pdf tai .tiff tai .png)

Kotitorin rekisteri-ilmoitusten käsittelypiste käsittelee ja tarkistaa ilmoituksen sekä lähettää sen edelleen Tampereen kaupungille. Kaupunki ilmoittaa palveluntuottajalle kirjallisesti, kun Tamperetta koskeva rekisterimerkintä on tehty.

Henkilökohtaisen avun ilmoituksista Tampereen kaupunki tarkistaa ilmoitukset ja tekee päätösehdotuksen rekisteriin hyväksymisestä kaikkiin lomakkeessa mainittuihin toimintakuntiin. Kukin kunta ilmoittaa palveluntuottajalle, kun merkintä rekisteriin on tehty.

Lisätietoja ilmoituksen tekemiseen saat